Klachtenregeling

April 2022


Klachtenprocedure


Klachtenprocedure voor de Mee-werkers
U heeft een klacht wanneer u aangeeft ontevreden te zijn over hoe u behandeld bent
door een eigenaar/medewerker van de Zorgkwekerij.  


Klachten kunnen gaan over:
• Meningsverschillen over de verleende zorg en het behandelplan
• Schade die is ontstaan als gevolg van een (medische) fout tijdens de behandeling
en verzorging door de zorgkwekerij (letselschade)
• Tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke bezittingen zoals een
bril, sieraden, kleding of schoenen (zaakschade)
• De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
• Schending van de privacy.


Wat te doen bij een klacht:
• Bespreek de klacht allereerst met Michel of Ilse; maak hiervoor met een van hun
   een afspraak zodat u uw klacht op een rustig moment kunt bespreken. Uiteraard
   mogen ouders of vertegenwoordigers mee.
• Bespreekt u uw klacht liever met een onafhankelijke vertrouwenspersoon? Dat kan
   via Zorgbelang. Zij kunnen u begeleiding in het gesprek op de zorgkwekerij.
   Ook kunt u de directeur-bestuurder van SZZ vragen te bemiddelen tussen de
   zorgkwekerij en uzelf.
• De contactgegevens van de directeur-bestuurder en de vertrouwenspersoon van
   Zorgbelang vindt u op de laatste pagina.
• Uiteraard kunt u uw klacht ook rechtstreeks bij de klachtencommissie of het
   klachtenloket indienen; schrijf hiervoor een brief naar de landelijke
   klachtencommissie en vermeldt in de brief:
        o uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke
           vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;
        o de naam, adres en telefoonnummer van de zorgkwekerij en de persoon over
           wie u een klacht indient;
        o een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u
           een klacht hebt;
        o de reden waarom u hier een klacht over heeft;
        o een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de
           klacht te komen.


LET OP: De klachtenfunctionaris van Zorgbelang kan u helpen bij het formuleren van de
klacht en ondersteunt u bij de gehele klachtenprocedure. Dit kost u niets. Een klacht
indienen bij de Geschillencommissie kost u eenmalig ‘klachtengeld’ van €52,50. U krijgt
dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt.


Klachtenfunctionaris:
telefoonnr: 013-5942170
Email: info@zorgbelang-brabant.nl


De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u
wordt gebeld of dat de commissie op de zorgkweekrij langskomt om meer informatie te
vragen aan u en aan de zorgkwekerij.


Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan
aan of de klacht terecht is en wat de zorgkwekerij en eventueel u zouden kunnen
verbeteren.


Wat te doen bij een geschil


Komt u er na het indienen van een klacht bij het klachtenloket niet uit of krijgt u hierop
geen reactie, dan heeft u een ‘geschil’. U kunt met uw klacht terecht bij De
Geschillencommissie. Zorgkweekrij ‘t Lieseind is aangesloten bij de commissie
‘Zorg Algemeen’.


Hoe u een klacht indient vindt u op www.degeschillencommissiezorg.nl


De Geschillencommissie, klachtenloket zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Ook kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen.


Contactgegevens SZZ                                                     Vertrouwenspersoon Zorgbelang
Kantoor:                                                                                            Els de Blok
t
el: 073 – 687 10 23                                                                         tel: 06-30976841
E-mail: info@zorgboerenzuid.nl                                                   E-mail: edblok@zorgbelang-brabant.nl


Directeur-bestuurder:
dhr. Maurice van Valkenburg
tel: 06 – 502 68 440
E-mail: maurice@zorgboerenzuid.nl